Hasící přístroje - Servis hasících přístrojů

Přejít na obsah

Hasící přístroje

Věcné prostředky PO – druhy hasících přístrojů jejich umístění a použití.

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné;
je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasící přístroje umístit i do skrytých prostor.

Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím - papír, fřevo, textil. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
Třída B
Požárykapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství - benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parfín. Hasicí přístroje pěnové a práškové.
Třída C
Požáryplynů - acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.
Třída D
Požár lehkých kovů (hořčík, slitiny hliníku) nebo alkalických kovů (lithium, sodík, draslík a další). Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
Třída F
Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky).Práškový hasicí přístroj je určen k hašení:

- pevných materiálů (papír, plasty)
- kapalných látek (pohonné hnoty, ředidla, oleje)
- hořících plynů (propan butan)
- el.zařízení do napětí 1kV

Není vhodný k hašení

- pevných látek typu dřevo a uhlí, které po uhašení plamene dále žhnou, a hrozí opětovné rozhoření plamene
- jemné mechaniky a elektroniky
- lehkých hořlavých a alkalických kovů (hliník, hořčík, sodík, draslík)
- volně uložených kusovitých a vláknitých materiálů (seno, sláma)

Sněhové hasicí přístroje (CO2) lze použít k hašení:

- elektrických zařízení pod proudem
- hořlavých kapalin a hořlavé plyny
- potraviny (je nezávadný), laboratorní přístroje, jemnou mechaniku, počítače a elektroniku
- pevné hořlavé látky (nezlikviduje však žhnutí např.dřeva a hrozí tak riziko opětovného rozhoření)

Není vhodný k hašení:

- tuhých hořlavin které žhnou (dřevo, uhlí,..)
- k hačení na volném prostranství (snížení hasebního účinku prouděním vzduchu)

POZOR: riziko udušení!! Nesmí se používat v uzavřených prostorách!

Nelze použít k hašení:

- hořlavých a lehkých kovů (dochází  ke vzájemné chem.reakci)
- hořlavých prachů a jemných polétavých a sypkých látek (rozfouknutí a rozšíření hořícího materiálu)
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení:

- Pevných hořlavých látek, a to i žhnoucích (které nelze hasit práškovým přístrojem)
- Hořlavých kapalin nemísitelných s vodou (nafta, olej)

Není vhodný pro hašení:

- Hořlavých kapalin mísitelných s vodou (alkoholy, aceton,..)
- Hořlavých plynů a kovů (při reakci s vodou vznikají hořlavé a výbušné plyny – vodík,..)

Nesmí se požívat na hašení:

- elektrických zařízení pod proudem (obsahuje vodu, která je vodivá a hrozí úraz el.proudem, některé jsou ale i tak odzkoušené na hašení do 1000V)
- alkalických a hořlavých kovů (hliník, hořčík, sodík), karbidů a jiných látek, které při styku s vodou chemicky reagují a dochází k vývoji hořlavých a výbušných plynů (vodík, acetylen,..)
Vodní hasicí přístroj lze použít k hašení:

- pevných hořlavých látek (dřevo, papír, textil). proud vody zháší plamen, ochlazuje hořící materiál a likviduje i žhnutí, které nelze ostranit při hašení práškovým či sněhovým hasicícm přístrojem.

Není vhodný k hašení:

- hořlavých kapalin nemísitelných s vodou (minerální oleje, nafta, benzín..) Je třeba velkého množství vody k uhačení ložiska požáru a mnohdy je prakticky nemožné vodním přístrojem tyto látky uhasit. Např.hořící benzín plave na hladině vody.
- hořlavých plynů (uhasit plamen hořícího plynu unikajícícho pod tlakem je velmi obtížné)
- cenných předmětů náchylných k promáčení (listiny, knihy a starožitnosti)

Nesmí se používat k hašení:

- hořlavých a lehkých kovů či látek, které s vodou reagují za vývoje hořlavých a výbušných plynů (hliník, hořčík, sodík, draslík, karbidy,..)
- zařízení pod napětím a v těsné blízkosti (hrozí poranění el.proudem)
Speciální hasící přístroje

- Halotronové hasicí přístroje lze použít k hašení většiny hořlavých materiálů. Zamezují přístupu vzhuchu, ochlazují plamen a zháší jej.

- Nelze je využít k hašení látek, které žhnou, jako je dřevo, uhlí, sklady textilu, atd. Po použití se halotron rozptýlí a nezanechává žádné zbytky. Jedná se o čisté hasivo.

Halotronové přístroje je možné rodělit na:

- tetrachlorové – již se nepoužívají (poškozují ozonovou vrstvu, obdobně jako freony)
- bromidové
- tetrafluoridbrometanové – lze je použít i v uzavřených prostorách

Návrat na obsah